Chứng nhận chất lượng certificate
  • Nhà máy Thép ISO 14001:2015
  • Nhà máy Thép ISO 9001 : 2008
  • Nhà máy Ghế ISO 14001:2004
  • Nhà máy Cơ khí ISO 14001:2015
  • Nhà máy Cơ khí ISO 9001:2015
  • Nhà máy Chuyên dụng ISO 14001:2015
  • Nhá máy Chuyên dụng ISO 9001:2015
  • Nhà máy Ghế ISO 14001:2015